Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΛΗΟΟΡ1Θ-7ΞΛ
Έγκριση του πρακτικού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ANABAΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
27-03-2020 12:42:55    27-03-2020 12:42:55      218
ΨΦ7ΘΟΡ1Θ-ΡΤΦ
Έγκριση του πρακτικού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
27-03-2020 12:40:24    27-03-2020 12:40:24      217
Ψ0ΝΠΟΡ1Θ-Λ9Υ
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης οικονομικού έτους 2020.
27-03-2020 12:16:15    27-03-2020 12:16:15      221
ΨΕΛ4ΟΡ1Θ-Κ9Ξ
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης οικονομικού έτους 2020.
27-03-2020 12:14:57    27-03-2020 12:14:57      220
ΩΔΨΔΟΡ1Θ-Ε3Ν
Έγκριση του πρακτικού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ» και κατακύρωση του αποτελέσματος.
27-03-2020 11:59:54    27-03-2020 11:59:54      215
ΩΣΡΟΟΡ1Θ-Ι1Σ
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυλοποτάμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης για την υλοποίηση της πράξης: «Σύνταξη - Επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών του Δήμου Μυλοποτάμου».
27-03-2020 11:52:45    27-03-2020 11:52:45      219
6ΓΕΞΟΡ1Θ-8Β5
Tακτοποιητική αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2020.
24-03-2020 13:07:30    24-03-2020 13:07:30      212
Ψ00ΛΟΡ1Θ-Δ99
Aποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Μυλοποτάμου οικονομικού έτους 2020.
20-03-2020 13:03:43    20-03-2020 13:03:43      209
Ω8ΩΟΟΡ1Θ-ΛΔΞ
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυλοποτάμου και της «ΑΜΑΡΙ ΑΕ – Ο.Τ.Α» για την εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου.
20-03-2020 11:55:46    20-03-2020 11:55:46      207
66Τ4ΟΡ1Θ-Θ0Ξ
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Bελτίωση και επέκταση δικτύων άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες Βενίου και Κρυονερίου του Δήμου Μυλοποτάμου» στη δράση 4.3.1 του υπομέτρου 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Μυλοποτάμου οικονομικού έτους 2020,ένταξη του ανωτέρω έργου στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2020 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.
20-03-2020 11:50:08    20-03-2020 11:50:08      206