Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιωργαλάκη Ιωάννα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25402, 28410.23824
Fax: 28410.26352
Προσωπικό:

Γεροντή  Σοφία         2841024793

Γάλλος Στέφανος      28410.23562
Μπετεινάκη Ιωάννα  28410.24793

Στάμου Λαμπρινή      28410.24793

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΝ0ΡΟΡ1Θ-ΑΚΩ
«Έλεγχος του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας, οικονομικού έτους 2021».
05-03-2021 13:58:05    05-03-2021 13:58:05      82
6ΚΥΖΟΡ1Θ-ΡΨΘ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.1/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας» και της αριθμ.20 /2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας».
05-03-2021 12:49:36    05-03-2021 12:49:36      216
ΨΡΝΛΟΡ1Θ-Μ4Ψ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.16/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας».
05-03-2021 12:46:54    05-03-2021 12:46:54      226
ΨΒΡΖΟΡ1Θ-Ρ5Κ
«Έλεγχος του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.) οικονομικού έτους 2021».
05-03-2021 09:53:05    05-03-2021 09:53:05      166
ΨΛ4ΚΟΡ1Θ-Γ0Ζ
«Έλεγχος του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.)», οικονομικού έτους 2021».
05-03-2021 09:35:54    05-03-2021 09:23:16      132
Ψ7ΡΩΟΡ1Θ-1ΓΨ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθμ.1/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας
05-03-2021 09:15:13    05-03-2021 09:15:13      179
ΩΜ1ΑΟΡ1Θ-Δ5Κ
«Έλεγχος του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2021».
01-03-2021 08:44:55    01-03-2021 08:44:55      49
ΩΞΖΨΟΡ1Θ-ΝΝΝ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.285/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Νικολάου».
25-02-2021 08:58:22    25-02-2021 08:58:22      92
622ΗΟΡ1Θ-752
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 192/2020 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Ιεράπετρας
24-02-2021 14:40:48    24-02-2021 14:40:48      143
9ΔΧ7ΟΡ1Θ-ΠΨ8
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 235/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου
24-02-2021 14:07:05    24-02-2021 14:07:05      65