Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιωργαλάκη Ιωάννα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25402, 28410.23824
Fax: 28410.26352
Προσωπικό:

Γάλλος Στέφανος      28410.23562
Μπετεινάκη Ιωάννα  28410.24793

Στάμου Λαμπρινή      28410.24793

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΓΚ2ΟΡ1Θ-ΨΜ3
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.9/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας».
13-02-2020 14:24:19    13-02-2020 14:24:19      91
ΩΑΛΠΟΡ1Θ-86Χ
«Έλεγχος του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α) οικονομικού έτους 2020».
13-02-2020 13:36:48    13-02-2020 13:36:48      70
6ΦΓ6ΟΡ1Θ-ΟΕΠ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.5/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σητείας.
13-02-2020 09:19:51    13-02-2020 09:19:51      74
Ψ0ΗΜΟΡ1Θ-ΧΓΟ
«Έλεγχος του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.)», οικονομικού έτους 2020».
12-02-2020 13:42:38    12-02-2020 13:42:38      30
ΨΗΗΧΟΡ1Θ-ΕΥ4
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.434/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου».
10-02-2020 14:47:02    10-02-2020 14:47:02      98
99Υ5ΟΡ1Θ-0ΤΞ
«Έλεγχος του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας, οικονομικού έτους 2020».
06-02-2020 14:59:17    06-02-2020 14:59:17      43
ΨΑ9ΛΟΡ1Θ-ΘΗΜ
«Έλεγχος του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.), οικονομικού έτους 2020».
06-02-2020 12:22:49    06-02-2020 12:22:49      31
6ΝΩΥΟΡ1Θ-Χ4Υ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.128/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας» και της αριθμ. 225/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας.
04-02-2020 09:12:15    04-02-2020 09:12:15      42
ΩΔΠΝΟΡ1Θ-Ω24
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.88/2019 απόφασης, σε ορθή επανάληψη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας(Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) και της αριθμ.227 /2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας».
04-02-2020 09:10:13    04-02-2020 09:10:13      78
ΩΛΠ5ΟΡ1Θ-ΓΘ0
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.127/2019 απόφασης, σε ορθή επανάληψη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου(Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) και της αριθμ.253/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Νικολάου ».
04-02-2020 09:07:17    04-02-2020 09:07:17      58