Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιωργαλάκη Ιωάννα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25402, 28410.23824
Fax: 28410.26352
Προσωπικό:

Γάλλος Στέφανος      28410.23562
Μπετεινάκη Ιωάννα  28410.24793

Στάμου Λαμπρινή      28410.24793

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΦΑΤΟΡ1Θ-ΩΤΜ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 438/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Αγίου Νικολάου
01-04-2020 09:16:18    01-04-2020 09:16:18      179
6ΚΝΡΟΡ1Θ-887
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 40/2020 απόφασης της Ο.Ε. Δήμου Αγίου Νικολάου
01-04-2020 09:11:40    01-04-2020 09:11:40      215
ΩΦ5ΕΟΡ1Θ-20Ζ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 29/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας
31-03-2020 15:11:02    31-03-2020 15:11:02      188
6ΡΒΦΟΡ1Θ-ΔΧ2
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.5/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Νικολάου
31-03-2020 15:09:24    31-03-2020 15:09:24      181
ΨΤΦΞΟΡ1Θ-4ΓΗ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 12/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας
31-03-2020 15:07:37    31-03-2020 15:07:37      227
ΨΓΚΩΟΡ1Θ-Υ3Τ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.31/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας»
27-03-2020 14:42:24    27-03-2020 14:42:24      198
Ψ0Ο9ΟΡ1Θ-Λ5Η
Εξέταση της από 26/11/2018 προσφυγής του κ. Ταυλάκη Γεωργίου του Εμμ. κατά της με αριθμ. 231/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας
26-03-2020 14:45:42    26-03-2020 14:45:42      75
Ω3ΥΘΟΡ1Θ-ΙΣΥ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.9/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας(Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) και της αριθμ.23 /2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας».
23-03-2020 15:15:46    23-03-2020 15:15:46      170
699ΖΟΡ1Θ-Κ9Π
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.3/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας(Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)».
23-03-2020 15:13:50    23-03-2020 15:13:50      174
9ΟΖΚΟΡ1Θ-Π56
«Έλεγχος νομιμότητας των με αριθ. 6/2020 και 22/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας».
18-03-2020 14:31:24    18-03-2020 14:31:24      171