Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Δελάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που έχουν έδρα το Ηράκλειο, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο, την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την τήρηση του αρχείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου και Στ. Σπανάκη 2A, ΤΚ 71307, Ηράκλειο

Τηλ.: 2810.278462
Fax:  2810.278 456

email: m.delaki@apdkritis.gov.gr

Προσωπικό:

Γραμματεία:

Αναγνώστου  Δήμητρα   2810.278432

Σερλιδάκης Ιωάννης      2810.278450

Σώκος Ευθύμιος            2810.278419

Τρυπιδάκη Αριστέα      2810.278458

Χουστουλάκης  Εμμανουήλ 2810278464

Δημοπούλου Χρυσάνθη   2810.278455

Διεκπεραίωση:

Αρμενάκης Κων/νος     2810.278433

 

Τηλεφωνικό Κέντρο:

Θεοδωράκης Οδυσσέας  2810.278400
 Σηφάκη Μαρία                2810.278400