Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω7Ω3ΟΡ1Θ-ΩΟΥ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:38/17-06-2010 και κωδικό αριθμό 13/99/3/10/0301/3 με θέμα «Χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης νερού στον ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΧΑΡΙΔΗΜΟ του Ιωάννη από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΞΕΡΟΠΗΓΑΪΔΟ Τ.Δ. ΓΑΛΙΠΕ Δήμου ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Ν.Ηρακλείου», μόνο ως προς τον δικαιούχο-χρήστη σε ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου.
06-08-2020 14:25:52    06-08-2020 14:25:52      46/19
6Ν62ΟΡ1Θ-2ΡΝ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:1002/2014/30-03-2015 (ΑΔΑ:66ΗΤΟΡ1Θ-ΞΣΙ) απόφασης με θέμα: «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΑΦΟΥΡΟ της Δ.Κ. ΜΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ», μόνο ως προς την επωνυμία της ομάδας σε ΟΜΑΔΑ ΦΑΪΤΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου με αρχηγό, τον κ. ΦΑΪΤΑΚΗ ΠΑΥΛΟ του Κωνσταντίνου.
06-08-2020 14:20:13    06-08-2020 14:20:13      45/19
ΩΦΝΦΟΡ1Θ-Α38
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.:1408/2016/24-05-2018 (ΑΔΑ:67ΠΒΟΡ1Θ-Κ7Π) Απόφασης με θέμα: «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ της Δ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Νικολάου», ως προς τον δικαιούχο σε ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του Νικολάου, ως προς τα στρέμματα, την χρησιμοποιούμενη ποσότητα ύδατος ανά έτος και τις συντεταγμένες εντοπισμού του σημείου υδροληψίας.
06-08-2020 14:13:05    06-08-2020 14:13:05      69/19
9Ξ19ΟΡ1Θ-ΚΘΖ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:6950/2015/07-03-2017 (ΑΔΑ:75ΥΦΟΡ1Θ-ΘΝ9) απόφασης με θέμα: «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ της Τ.Κ. ΒΩΡΩΝ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ», μόνο ως προς την επωνυμία της ομάδας σε ΟΜΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αδάμ με αρχηγό, τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Αδάμ.
06-08-2020 14:05:16    06-08-2020 14:05:16      62/19
ΩΙΣ6ΟΡ1Θ-ΨΑΤ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:4586/2015/13-04-2016 (ΑΔΑ:ΩΟ5ΣΟΡ1Θ-Σ86) απόφασης με θέμα: «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ της Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», ως προς το όνομα σε ΟΜΑΔΑ ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τα στρέμματα, και την χρησιμοποιούμενη ποσότητα ύδατος ανά έτος.
06-08-2020 13:57:02    06-08-2020 13:57:02      499/19
62Δ9ΟΡ1Θ-Χ3Η
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:2174/26-11-2008 με κωδικό αριθμό 13/60/3/10/0420/2 απόφασης με θέμα «Χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης νερού στον ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΙΩΑΝΝΗ από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ Τ.Δ. Γκαγκαλών Δήμου Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου», μόνο ως προς τον δικαιούχο-χρήστη σε ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, και μεταφορά σε ταμιευτήρα χωρητικότητας 140 κ.μ.
06-08-2020 13:44:47    06-08-2020 13:44:47      71/19
ΩΡΝ9ΟΡ1Θ-Δ18
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση στο ΔΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΝ στη θέση ΔΡΑΓΚΟΥΣ της ΤΚ ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. του Δήμου ΣΦΑΚΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ.
06-08-2020 11:47:16    06-08-2020 11:47:16      1760
Ψ44ΗΟΡ1Θ-ΡΝΝ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου - εγκατάστασης ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ και κατασκευή λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 500m3 για την αποθήκευση νερού(συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87΄ χ1:614909 ψ1:3879875 και χ2:615436 ψ2:3880156 αντίστοιχα για χρήση ΑΡΔΕΥΣΗΣ) στη τοποθεσία ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δ.Δ. ΓΑΡΙΠΑΣ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στην ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου.
06-08-2020 08:01:17    06-08-2020 08:01:17      1124/05-08-2020
ΩΑ8ΨΟΡ1Θ-Κ19
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΙΟΥ της Δ.Τ. Κοινότητας ΧΑΡΑΚΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ του Δήμου ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
05-08-2020 14:34:57    05-08-2020 14:34:57      1562/4-8-2020
67Α9ΟΡ1Θ-Κ8Ψ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ της Δ.Τ. Κοινότητας ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΔΑΓΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
05-08-2020 14:31:55    05-08-2020 14:31:55      2620/2016/4-8-2020