Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο

Τηλέφωνα:   

Γραμματεία/Πρωτόκολλο:  2810.529 245 
Διευθυντής:                          2810.529 266  
Fax:                                       2810.529 289

email: dte@apdkritis.gov.gr

Ειδικά για υποβολή αιτήσεων για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών: ergdokimes@apdkritis.gov.gr

(βλέπε και παραπάνω στο: 3.Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων)

   

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.

Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 86653: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών», Προϋπολογισμού 1.135.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), με χρήση του πληροφοριακού υποσυστήματος του ΜΗΜΕΔ.

Βλέπε συνημμένο έγγραφο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών", κατά τις διατάξεις του Ν4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Για λεπτομέρειες βλέπε συνημμένα Τεύχη Δημοπράτησης.

Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής ή και οριστικής παραλαβής των έργων-μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της ΑΠΔ Κρήτης για ένα (1) έτος (μέχρι 31-07-2020).

Κλήρωση μελών επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που αφορούν διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων Έργων- Μελέτων – Τεχνικώς και λοιπώς συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, της ΑΠΔ Κρήτης, για χρονικό διάστημα  ενός έτους (μέχρι 30-06-2020).

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΥΖ2ΟΡ1Θ-9Ω8
Καθορισμός ύψους εγγυητικής επιστολής για τη διασφάλιση καταβολής τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων του Στυλιανού Μανωλιούδη σε περίπτωση που ήθελε κριθεί τελεσίδικα ότι έκταση 24.700 τ.μ. στη θέση "ΣΤΕΝΑΛΩΜΑΤΑ'' Τ.Κ. Αηδονοχωρίου Τ.Δ. Τυλίσου Δ. Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης, είναι δημόσια χορτολιβαδική και βραχώδης.
31-07-2020 15:16:38    31-07-2020 15:16:38      1439
6ΩΞ9ΟΡ1Θ-ΝΡΓ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του έργου: «Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης – Έτη 2020-2021»
13-07-2020 14:01:15    13-07-2020 14:01:15      581
ΨΗ6ΒΟΡ1Θ-Η4Σ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης – Έτη 2020-2021»
13-07-2020 12:37:57    13-07-2020 12:37:57      1323
ΩΒΝΣΟΡ1Θ-2ΛΖ
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης ανάθεσης καθηκόντων Συμβούλου για την προετοιμασία του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων, της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και του Τμήματος Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όσον αφορά τη διαπίστευσή τους κατά ISO 17025:2017
03-07-2020 13:28:23    03-07-2020 13:28:23      1133
ΨΦΗΑΟΡ1Θ-ΟΜΖ
Κατακύρωση έργου, με τίτλο: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 1.135.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), (με αρ. συστήματος διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 86653)
02-06-2020 13:10:08    02-06-2020 13:10:08      939
9Σ1ΒΟΡ1Θ-ΜΑΕ
Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της πράξης με τίτλο: «Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας».
25-05-2020 16:06:56    25-05-2020 16:06:56      928
9Λ7ΓΟΡ1Θ-ΔΧ9
Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατακύρωση αναδόχου του έργου: «Αναδάσωση δυο τμημάτων συνολικής έκτασης 56,15 στρεμμάτων στη θέση «Φαράγγι Θερίσου» Δ. Χανίων ΠΕ Χανίων», Προϋπολογισμού 51.411,13 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). (ΑΔΑΜ: 20PROC006341228)
14-05-2020 13:13:59    14-05-2020 13:13:59      817
Ω9ΨΘΟΡ1Θ-ΑΓΑ
Έγκριση παράτασης ισχύος της με αρ. 1204/25-06-2019 απόφασής μας (ΑΔΑ: 7Μ09ΟΡ1Θ-141) που αφορά το έργο: «Έργα έκτακτης ανάγκης προστασίας παράκτιας ζώνης περιοχής Χαλέπας της πόλης των Χανίων». Kατά τις διατάξεις της εγκυκλίου 203913/19-12-2012 της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα).
13-04-2020 14:16:56    13-04-2020 14:16:56      626
ΩΑ24ΟΡ1Θ-ΠΨ2
Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε στις 13-02-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 1.135.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), (με αρ. συστήματος διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 86653)
06-04-2020 15:07:22    06-04-2020 15:07:22      251
ΩΥΕΑΟΡ1Θ-ΧΥΨ
Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε στις 12-03-2020 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αναδάσωση δυο τμημάτων συνολικής έκτασης 56,15 στρεμμάτων στη θέση «Φαράγγι Θερίσου» Δ. Χανίων ΠΕ Χανίων», Προϋπολογισμού 51.411,13 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). (ΑΔΑΜ: 20PROC006341228)
17-03-2020 13:37:11    17-03-2020 13:37:11      502