Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο

Τηλέφωνα:   

Γραμματεία/Πρωτόκολλο:  2810.529 245 
Διευθυντής:                          2810.529 266  
Fax:                                       2810.529 289

email: dte@apdkritis.gov.gr

Ειδικά για υποβολή αιτήσεων για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών: ergdokimes@apdkritis.gov.gr

(βλέπε και παραπάνω στο: 3.Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων)

ΠΡΟΣΟΧΗ -- Μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID2019! 

Λόγω των εκτάκτων μέτρων που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID2019, παρακαλείσθε για τα παρακάτω:

1) Να έρχεστε σε επικοινωνία με την υπηρεσία μας κατά προτίμηση με email, ή τηλεφωνικά.

2) Για περιπτώσεις ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να επισκεφτείτε την υπηρεσία μας, να έρχεστε και πάλι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας εγκαίρως εκ' τον προτέρων, για να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού για την επίσκεψή σας, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

3) Για την ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων, παρακαλείσθε και πάλι να έρχεστε σε συνεννόηση τηλεφωνικά ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ, ώστε να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

 

   

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΜΗΜΕΔ-ΚΗΣΚ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  7.000,00€

Λήξη προσφοφών 06-04-2021

Συντήρηση υγρομόνωσης δώματος, κτιρίου τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Α.Δ.Κ. Ν. Χανίων», προϋπολογισμού 3.700,00 € (με Φ.Π.Α.)

Κλήρωση μελών επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών με διαδικασίες των αρ.27 και 32 του Ν.4412/2016 που αφορούν συμβάσεις Έργων- Μελέτων – Τεχνικών και Λοιπών συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών, της ΑΠΔ Κρήτης, για χρονικό διάστημα ενός έτους (μέχρι 16-11-2021)

Λεπτομέρειες βλέπε συνημμένο έγγραφο.

Ηλεκτρονική κλήρωση μελών επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
63ΠΞΟΡ1Θ-17Φ
Σύμβαση κατασκευής έργου: «Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης – Έτη 2020-2021»
13-04-2021 09:21:01    13-04-2021 09:21:01      970
9ΒΠΦΟΡ1Θ-ΛΤΣ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016. Τίτλος: «Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης»
27-03-2021 12:53:57    24-03-2021 12:53:17      οικ.742
ΩΜΛΩΟΡ1Θ-9ΟΞ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης»
23-03-2021 13:01:01    23-03-2021 13:01:01      292
ΩΧ34ΟΡ1Θ-79Τ
Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης».
22-03-2021 09:53:12    22-03-2021 09:53:12      562
9ΨΣΗΟΡ1Θ-Σ2Δ
Εργου: «Εσωτερική διαμόρφωση τιμήματος γραφείων της Δνσης Τεχνικού Ελέγχου / ΑΔ Κρήτης», προϋπολογισμού 7.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
19-03-2021 12:45:32    19-03-2021 12:45:32      οικ. 696
6Ο86ΟΡ1Θ-ΞΒΙ
Διεξαγωγή διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία και έγκριση τευχών (μελέτης εργασιών-προκήρυξης κ.α.), για την ανάθεση του έργου: «Εσωτερική διαμόρφωση τιμήματος γραφείων της Δνσης Τεχνικού Ελέγχου / ΑΔ Κρήτης», προϋπολογισμού 7.000,00€ (με ΦΠΑ).
19-03-2021 12:23:09    19-03-2021 12:23:09      506
ΨΩ8ΥΟΡ1Θ-4Ι5
Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη διετία 2021 - 2022
12-03-2021 08:45:57    12-03-2021 08:45:57      452
Ω25ΖΟΡ1Θ-9Λ9
Άδεια Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,0 MW, στη θέση "Σμαϊλόγγοσι" του Δ. Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου Κρήτης της εταιρείας «Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Αιολικής Ενέργειας» με δ.τ. «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ».
09-03-2021 11:04:36    09-03-2021 11:04:36      554
642ΞΟΡ1Θ-ΥΒΙ
Επίβλεψη του έργου: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών», προϋπολογισμού σύμβασης 751.485,57€ € ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε».
12-02-2021 15:55:27    12-02-2021 15:55:27      36
9ΛΨΦΟΡ1Θ-ΑΘΗ
Χρονοδιάγραμμα του έργου: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών», προϋπολογισμού σύμβασης 751.485,57€ € ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε».
12-02-2021 15:53:33    12-02-2021 15:53:33      187