Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΙΗ5ΟΡ1Θ-71Β
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με την με αρ. 757/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, για την υλοποίηση του έργου "Αποκατάσταση και διαμόρφωση κτιρίου σε πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης" επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7 του Δήμου Ηρακλείου.
16-10-2019 10:20:58    16-10-2019 10:20:58      3301
6Ζ0ΞΟΡ1Θ-ΚΓΜ
: Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων με χρήση φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα Γαλατάς- Βαμβακόπουλο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου "Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)" - τμήμα J29-J31, υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Νέων Έργων Μεταφοράς του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. , αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. .
16-10-2019 09:40:07    16-10-2019 09:40:07      οικ.3640
6ΥΕΓΟΡ1Θ-ΨΒΜ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εργασίες ασφαλτοστρώσεως που θα πραγματοποιηθούν στη με αρ. 97 εθνική οδό Ηρακλείου – Μοιρών εντός του οικισμού Αγ. Βαρβάρας, στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας», αναδόχου ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Γόρτυνας.
15-10-2019 10:05:45    15-10-2019 10:05:45      3379
60ΑΔΟΡ1Θ-0ΔΘ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αγκύρωση αγωγού ύδρευσης βόρεια κατά μήκος (Α-Β) του σώματος της γέφυρας Παλαιοκάστρου και εγκάρσια (Β-Β΄) κάτω από αυτό καθώς και την κατά μήκος τομή (Β΄-δυτικά) του καταστρώματος της εθνικής οδού Ρεθύμνου-Ηρακλείου (νότια), στα πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από τη Γέφυρα Παλαιοκάστρου έως τη θέση Πλακούρα » αναδόχου ΠΑΠΑΔΟΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και υπό την εποπτεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης .
10-10-2019 11:05:14    10-10-2019 11:05:14      3104
6ΖΚΝΟΡ1Θ-ΨΙ8
Χορήγηση (ανανέωση – τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4164/25-02-2015 Άδειας) άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που εδρεύει στην οδό Ραδιοφωνίας 22 στο Ίλιον Αττικής.
10-10-2019 10:12:20    10-10-2019 10:12:20      2143
6Η45ΟΡ1Θ-ΩΨΠ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Φουρνής και Καστελλίου Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου»
09-10-2019 09:46:55    09-10-2019 09:46:55      2747
ΩΒΙ4ΟΡ1Θ-45Ρ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που αφορούν στην εκτροπή της βόρειας λωρίδας κυκλοφορίας του τμήματος Ταυρωνίτης - Κολυμπάρι του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου "Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)" - τμήμα J11-J13.
08-10-2019 10:03:32    08-10-2019 10:03:32      3424
6Ω45ΟΡ1Θ-ΒΔΑ
Τροποποίηση-Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 3536/14-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α89ΟΡ1Θ-ΛΤΟ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας - διάθεσης λυμάτων οικισμού Μάρθας Δήμου Βιάννου Π.Ε. Ηρακλείου»
04-10-2019 09:12:10    04-10-2019 09:12:10      3872πε
Ψ1ΙΤΟΡ1Θ-ΨΤ1
Χορήγηση παρεκκλίσεων ως προς το ποσοστό κάλυψης, τον συντελεστή δόμησης, τον αριθμό ορόφων και το ύψος, για το έργο "Κτίριο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Νοσηλείας" στην εκτός ορίων οικισμού Γιοφυράκια Δήμου Ηρακλείου.
03-10-2019 13:13:30    03-10-2019 13:13:30      3411/66523
Ω1ΨΙΟΡ1Θ-2ΛΧ
Τροποποίηση της με α.π. 828/7-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΒ2ΦΟΡ1Θ-ΘΤΧ) απόφασης έγκρισης μελέτης της κυκλοφοριακής ρύθμισης - εργοταξιακής σήμανσης του έργου "Γούρνες-Χερσόνησος" για την κατασκευή του κλάδου ΙΙ από τη χ.θ. 0+580,00 έως τη χ.θ. 0+987,81 σε πλήρη διατομή σε μία φάση, αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. με διευθύνουσα υπηρεσία την Δ/νση Συγκ/κών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. .
02-10-2019 14:06:31    02-10-2019 14:06:31      3395