Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή: 2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για τις ανάγκες των ζώων (ζωοτροφών κτλ.) που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε Ν. Ρεθύμνου, Ν. Λασιθίου και Ν. Χανίων, για το β’ εξάμηνο του 2020 και έως τη λήξη του έτους 2021.

Παράταση ημερομηνιών της αρ. 1157/23-4-2020 απόφασης Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. (Εμπεριέχονται διευκρινήσεις ως προς τις τιμές των i3 και i5)

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για ένα έτος (από 01/4/2020 έως 31/3/2021)

Διευκρινήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό της γραφικής ύλης 2020

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω8Ρ9ΟΡ1Θ-Λ9Β
ΑΑΥ 1906 999.0200000 ΑΛΕ 2420404001 ΠΟΣΟΥ 200,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.0200000 ΑΛΕ 2420403001 ΠΟΣΟΥ 6.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2020
01-06-2020 12:41:25    01-06-2020 12:41:25      2433
ΨΒΤΝΟΡ1Θ-ΝΧΧ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 ΑΛΕ 2420404001 ΠΟΣΟΥ 300,00 "ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ" ΑΑΥ 1906 999.0200000 ΑΛΕ 2420403001 ΠΟΣΟΥ 3.000,00 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2020
01-06-2020 12:37:10    01-06-2020 12:37:10      2432
Ω1ΟΤΟΡ1Θ-8ΚΞ
Χ.Ε. 49105/2020
29-05-2020 14:32:17    29-05-2020 14:32:17      49105
ΩΔ5ΙΟΡ1Θ-ΝΘ8
Χ.Ε. 48615/2020
29-05-2020 10:24:44    29-05-2020 10:24:44      48615
ΩΥ7ΖΟΡ1Θ-ΥΣΛ
«Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού, Παραλίας & Παλαιού Αιγιαλού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου»
28-05-2020 13:23:39    28-05-2020 13:23:39      2201
Ψ7ΞΔΟΡ1Θ-Ζ4Λ
«Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή Παπούρα(Οξά-Παρθένι- Κεφαλοβρύσα)Μιαμούς, Δήμου Γόρτυνας, ΠΕ Ηρακλείου».
26-05-2020 15:33:57    26-05-2020 15:29:55      614
9774ΟΡ1Θ-ΛΜΨ
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 2ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2020 με κωδ. 2014ΣΕ058400005.
15-05-2020 13:28:06    15-05-2020 13:28:06      οικ.2090
ΩΒΥΛΟΡ1Θ-ΤΒ7
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 1ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2020 με κωδ. 2014ΣΕ058400005.
15-05-2020 13:24:50    15-05-2020 13:24:50      οικ.2088
99Ξ2ΟΡ1Θ-ΔΕΠ
ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 2ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2020 με κωδ.2014ΣΕ058400000.
15-05-2020 13:22:32    15-05-2020 13:16:47      1346
ΨΣΕΘΟΡ1Θ-ΔΟΟ
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 1ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2020 με κωδ.2014ΣΕ058400000.
15-05-2020 13:14:28    15-05-2020 13:14:28      961