Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18.5.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»).

  Η 1Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/12-5-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), μίας θέσης (1) Ελεγκτή Ιατρού επί θητεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μίας (1) θέσης Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Α.Δ.Α.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  

Η 2Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/18-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Κ9ΙΟΡ1Θ-81Υ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 37/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Χερσονήσου,
05-06-2020 12:31:14    05-06-2020 12:31:14      4373
63ΘΩΟΡ1Θ-ΑΚΤ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 120/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
05-06-2020 12:28:36    05-06-2020 12:28:36      4293
9ΒΗ6ΟΡ1Θ-ΤΞΑ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 119/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας
05-06-2020 12:04:16    05-06-2020 12:04:16      3926
Ψ6ΔΚΟΡ1Θ-6ΜΓ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 127/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων,
05-06-2020 11:58:57    05-06-2020 11:58:57      4138
6Γ5ΡΟΡ1Θ-60Δ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 324/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου
05-06-2020 11:56:16    05-06-2020 11:56:16      4028
69Σ5ΟΡ1Θ-ΦΕ7
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 135/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων
05-06-2020 11:53:47    05-06-2020 11:53:47      4136
6ΤΣΡΟΡ1Θ-ΛΓ9
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ.600/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
05-06-2020 09:16:02    05-06-2020 09:16:02      4495
9ΟΦΘΟΡ1Θ-Ζ54
Έλεγχος της αριθμ. 164/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου
04-06-2020 15:51:03    04-06-2020 15:51:03      4319
ΩΦ37ΟΡ1Θ-ΖΤΝ
Έλεγχος της αριθμ. 76/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
04-06-2020 15:47:07    04-06-2020 15:47:07      4299
6ΒΙΦΟΡ1Θ-ΜΦ9
Έλεγχος της αριθμ. 79/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
04-06-2020 15:44:09    04-06-2020 15:44:09      4303