Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

η 6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 37/4-10-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα πέντε (75)  θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ορισμός υπαλλήλων για την αρίθμηση και τη μονογραφή των ειδικών βιβλίων πρακτικών των συμβουλίων κοινοτήτων των δήμων της Κρήτης

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΖΚ5ΟΡ1Θ-ΔΗΗ
Η αριθμ. 275/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου και η αριθμ. 94/2019 όμοια του Διοικητικού Συμβούλιου του Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ του Δήμου Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
13-12-2019 15:32:51    13-12-2019 15:28:54      13555
9ΦΘΗΟΡ1Θ-85Φ
Η αριθμ. 274/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου και η αριθμ. 91/2019 όμοια του Διοικητικού Συμβούλιου του Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ του Δήμου Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
13-12-2019 15:31:23    13-12-2019 15:31:23      13553
6ΜΛΥΟΡ1Θ-6ΕΚ
Η αριθμ. 247/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Μινώα Πεδιάδας,έλεγχος νομιμότητας
13-12-2019 15:25:12    13-12-2019 15:25:12      13569
Ψ6ΣΤΟΡ1Θ-2ΨΡ
Η αριθμ. 252/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας, έλεγχος νομιμότητας
13-12-2019 15:21:07    13-12-2019 15:21:07      13581
669ΚΟΡ1Θ-Ε7Η
Η αριθμ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας, έλεγχος νομιμότητας
13-12-2019 15:18:07    13-12-2019 15:18:07      13582
ΨΧΨΘΟΡ1Θ-Λ0Δ
Η αριθμ. 248/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας, έλεγχος νομιμότητας
13-12-2019 15:15:47    13-12-2019 15:15:47      13570
ΩΖΘΔΟΡ1Θ-ΖΕΠ
Η αριθμ. 273/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου και η αριθμ. 89/2019 όμοια του Διοικητικού Συμβούλιου του Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ του Δήμου Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
13-12-2019 15:12:06    13-12-2019 15:12:06      13549
7ΧΖ6ΟΡ1Θ-0ΜΕ
Η αριθμ. 250/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας,έλεγχος νομιμότητας
13-12-2019 15:09:50    13-12-2019 15:09:50      13573
9ΩΟΡΟΡ1Θ-ΕΔΚ
Η αριθμ. 249/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας,έλεγχος νομιμότητας
13-12-2019 14:57:43    13-12-2019 14:57:43      13571
ΩΟΥΧΟΡ1Θ-ΘΔΜ
Η αρ. 311/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου, έλεγχος νομιμότητας
13-12-2019 14:26:53    13-12-2019 14:26:53      13247