Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

η 6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 37/4-10-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα πέντε (75)  θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ορισμός υπαλλήλων για την αρίθμηση και τη μονογραφή των ειδικών βιβλίων πρακτικών των συμβουλίων κοινοτήτων των δήμων της Κρήτης

Τροποποίηση της υπ αριθμόν 2Ε/ 2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/17.5.2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ)

Καθορισμός ωραρίου προσέλευσης και εξυπηρέτησης του κοινού για τη χορήγηση εγγράφου με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

5Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/5.6.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
969ΣΟΡ1Θ-ΧΝΦ
Η αριθμ. 393/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
17-10-2019 15:12:47    17-10-2019 15:12:47      11628
6ΚΞΞΟΡ1Θ-Ζ3Α
Δημοσίευση της αριθ. 1976/17-9-2019 απόφασης του Δημάρχου Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
17-10-2019 15:07:14    17-10-2019 14:59:21      10930
63ΝΣΟΡ1Θ-ΝΑΤ
Δημοσίευση της αριθ. 120/02-09-2019 απόφασης του Δημάρχου Αποκορώνου
17-10-2019 15:04:25    17-10-2019 15:04:25      10904
ΩΡΖΒΟΡ1Θ-ΝΦ1
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 1988/18-09-2019 απόφασης του Δημάρχου Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου
17-10-2019 14:54:42    17-10-2019 14:54:42      10928
7ΖΟΛΟΡ1Θ-ΨΑ1
Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού
17-10-2019 13:55:14    17-10-2019 13:55:14      11476
ΩΑΜΕΟΡ1Θ-2ΝΔ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4179/10-07-2018 απόφασης της Συντονίστριας του φορέα μας (ΑΔΑ: ΨΦΠΕΟΡ1Θ-3ΜΛ), περί έγκρισης κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων του Δήμου Χερσονήσου από υπαλλήλους και αιρετούς που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού.
17-10-2019 13:51:18    17-10-2019 13:51:18      10592
ΨΙΖ3ΟΡ1Θ-428
Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικού επιβατικού αυτοκινήτου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων από αιρετό που δεν κατέχει νομοθετημένη θέση οδηγού.
17-10-2019 13:40:45    17-10-2019 13:40:45      11358
Ω5ΚΖΟΡ1Θ-Η9Ψ
Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων του Δήμου Χανίων από υπαλλήλους του που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση.
17-10-2019 13:35:54    17-10-2019 13:35:54      4815
ΨΗ7ΖΟΡ1Θ-4Σ0
Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης από υπάλληλο που δεν κατέχει νομοθετημένη θέση οδηγού.
17-10-2019 13:29:09    17-10-2019 13:29:09      11468
6ΛΙΦΟΡ1Θ-ΦΜΞ
Η υπ’ αριθμ. 189/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
17-10-2019 13:25:15    17-10-2019 13:25:15      11298