Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

 η 2Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/20-7-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

 

3Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 16/16.6.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

 

η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18.5.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»).

  Η 1Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/12-5-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), μίας θέσης (1) Ελεγκτή Ιατρού επί θητεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μίας (1) θέσης Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Α.Δ.Α.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΒΨ7ΟΡ1Θ-ΤΟΟ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 280/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου
07-08-2020 15:13:47    07-08-2020 15:13:47      6943
9Ε5ΨΟΡ1Θ-ΟΜ9
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 84/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
07-08-2020 15:08:49    07-08-2020 15:08:49      6827
6ΩΕΛΟΡ1Θ-Ψ9Γ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 83/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
07-08-2020 15:06:48    07-08-2020 15:06:48      6828
ΩΝΚΧΟΡ1Θ-ΛΤΠ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 275/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας
07-08-2020 15:02:59    07-08-2020 15:02:59      6880
62ΦΜΟΡ1Θ-Κ3Ν
Δημοσίευση περίληψης της αριθ. 1343/15-07-2020 απόφασης του Δημάρχου Γόρτυνας
07-08-2020 13:54:47    07-08-2020 13:54:47      6259
Ψ9ΠΨΟΡ1Θ-36Ψ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 131/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου
07-08-2020 10:55:51    07-08-2020 10:55:51      6878
6ΕΝΖΟΡ1Θ-ΛΦΛ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 77/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
07-08-2020 10:40:12    07-08-2020 10:40:12      6830
ΨΚΚΕΟΡ1Θ-7Δ5
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 240/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας
07-08-2020 10:37:49    07-08-2020 10:37:49      6881
ΩΚΗΙΟΡ1Θ-113
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 198/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου
07-08-2020 10:34:22    07-08-2020 10:34:22      6754
ΩΩΠ0ΟΡ1Θ-ΖΣ3
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.766/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
07-08-2020 10:31:27    07-08-2020 10:31:27      6825