Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

η 7Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/11-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,
Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΕΞΕΟΡ1Θ-ΕΕ2
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Κρήτης.
17-01-2020 16:27:37    17-01-2020 16:27:37      13778/2019
ΩΩ3ΤΟΡ1Θ-ΣΟΙ
Δημοσίευση της αρ. πρωτ.: 108427/30-10-2019 απόφασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου
17-01-2020 16:23:08    17-01-2020 16:23:08      12832/2019
ΨΟ6ΕΟΡ1Θ-Γ0Χ
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στoν Δήμο Ιεράπετρας.
17-01-2020 16:19:41    17-01-2020 16:19:41      13642/2019
ΩΒΤΩΟΡ1Θ-Σ7Ν
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπηρετούντων στoν Δήμο Ανωγείων
17-01-2020 16:13:54    17-01-2020 16:13:54      13739/2019
Ψ0ΣΨΟΡ1Θ-5ΗΚ
Δημοσίευση της τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28/10-5-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί συγχώνευσης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και σύστασης νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία : «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) – ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 1118/ τ. Β΄/3-6-2011).
17-01-2020 16:10:32    17-01-2020 16:10:32      12769/2019
Ψ0ΧΗΟΡ1Θ-ΨΣΚ
Δημοσίευση της αρ. 132/4-11-2019 διαπιστωτικής πράξης του Δημάρχου Χερσονήσου
17-01-2020 15:58:06    17-01-2020 15:58:06      12982/2019
ΨΩΜ5ΟΡ1Θ-ΥΡΟ
Η αριθμ. 241/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
17-01-2020 15:46:31    17-01-2020 15:46:31      362
ΨΩΣ9ΟΡ1Θ-ΧΨ1
Η αριθμ. 331/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου και η αριθμ. 17/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
17-01-2020 15:44:19    17-01-2020 15:44:19      357
9ΡΛΑΟΡ1Θ-3ΨΛ
Η αριθμ. 239/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
17-01-2020 15:42:03    17-01-2020 15:42:03      356
ΩΜΒ5ΟΡ1Θ-Ζ2Θ
Η αριθμ. 234/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
17-01-2020 15:39:30    17-01-2020 15:39:30      358