Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς

Λειτουργία των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με εκ περιτροπής / εξ αποστάσεως εργασία υπαλλήλων

 H  2ΓΔ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/5-2-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε.

η 1ΓΤ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/7-2-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ’ αριθ. 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24.12.2019/τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω975ΟΡ1Θ-ΠΘΣ
H αρ. 315/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
02-04-2020 14:37:27    02-04-2020 14:37:27      2789
9ΡΒ9ΟΡ1Θ-ΛΔΗ
H αρ. 317/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης,έλεγχος νομιμότητας
02-04-2020 14:34:46    02-04-2020 14:34:46      2785
ΨΕΛΠΟΡ1Θ-2ΡΦ
Η αρ. 9/2020 απόφαση της Επιτροπής Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
02-04-2020 14:29:27    02-04-2020 14:29:27      2814
6095ΟΡ1Θ-ΖΥΖ
Έκδοση διαπιστωτικής πράξης μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ειδικού Γυμνασίου Ηρακλείου, του Ειδικού Δημοτικού Κωφών & Βαρήκοων Ηρακλείου, του Εσπερινού Γ.Ε.Λ. Ηρακλείου και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών & Βαρήκοων Ηρακλείου (σε αναστολή λειτουργίας) στο Δήμο Ηρακλείου.
02-04-2020 14:26:37    02-04-2020 14:26:37      2035
Ψ39ΨΟΡ1Θ-9Κ0
H αρ. 325/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης,έλεγχος νομιμότητας
02-04-2020 14:20:32    02-04-2020 14:20:32      2790
6ΔΑΣΟΡ1Θ-ΒΔΑ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 107/2020 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Χανίων.
02-04-2020 14:13:42    02-04-2020 14:13:42      2800
65ΜΤΟΡ1Θ-ΨΛΖ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 88/2020 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Χανίων.
02-04-2020 14:08:24    02-04-2020 14:08:24      2746
9ΓΠΞΟΡ1Θ-ΔΕ2
Έλεγχος νομιμότηταςτης αποφ για πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας.
02-04-2020 13:44:24    02-04-2020 13:44:24      2765
6ΣΖΣΟΡ1Θ-ΜΑΜ
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 198/11-02-2020 απόφασης σε ορθή επανάληψη του Δημάρχου Αγίου Νικολάου
02-04-2020 11:48:13    02-04-2020 11:48:13      1965
Ψ370ΟΡ1Θ-05Ο
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 286/12-02-2020 απόφασης του Δημάρχου Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης
02-04-2020 11:44:54    02-04-2020 11:44:54      οικ.2262