Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

 η 5Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 48/31-12-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.) Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

 η 8Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 46/11.12.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», στην Ανώνυμη Εταιρία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας-ΔΕΔΔΗΕ A.E.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης - Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

 

Η 4Ε/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει.

 η 3Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 44/21-10-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Καθορισμός χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΝΞΖΟΡ1Θ-ΥΥΕ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 24/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Δ.Α.Κ.
27-01-2021 15:06:42    27-01-2021 15:06:42      12216
ΨΓΚ6ΟΡ1Θ-ΝΔ0
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 13/2021 απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης
27-01-2021 11:44:39    27-01-2021 11:44:39      448
Ψ453ΟΡ1Θ-8ΘΒ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 57/2021 απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης
27-01-2021 11:38:20    27-01-2021 11:38:20      571
ΩΖ6ΤΟΡ1Θ-ΦΩ9
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ./ 120/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
27-01-2021 09:51:29    27-01-2021 09:51:29      10280
ΨΠΖΓΟΡ1Θ-ΔΜΟ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 448/2020 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Γόρτυνας
26-01-2021 14:18:51    26-01-2021 14:18:51      11903/2020
6ΜΤΟΟΡ1Θ-ΝΧΗ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 1675/2020 απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης
26-01-2021 14:09:59    26-01-2021 14:09:59      688
ΨΓ1ΠΟΡ1Θ-ΩΣ7
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 178/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
26-01-2021 10:34:04    26-01-2021 10:34:04      621
6ΓΡΡΟΡ1Θ-0ΡΠ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.11/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού
26-01-2021 08:20:13    26-01-2021 08:20:13      293
ΨΚ6ΛΟΡ1Θ-7ΥΗ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.478/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου
26-01-2021 08:08:16    26-01-2021 08:08:16      228
Ω1ΟΣΟΡ1Θ-ΥΜ5
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.212/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
26-01-2021 07:56:24    26-01-2021 07:56:24      12153/2020