Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΑΞΠΟΡ1Θ-Κ2Π
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
07-08-2020 12:53:48    07-08-2020 12:53:48      1896
ΩΑΓ0ΟΡ1Θ-Κ07
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
07-08-2020 12:40:05    07-08-2020 12:40:05      1664
Ω644ΟΡ1Θ-2ΦΡ
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου για το Κυνηγετικό έτος 2020-2021
07-08-2020 12:16:22    07-08-2020 12:16:22      2009
6ΠΖΥΟΡ1Θ-Α5Η
Έγκρισης έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Καστελλίου για το Κυνηγετικό έτος 2020-2021.
05-08-2020 07:48:58    05-08-2020 07:48:58      1991
Ψ9ΚΜΟΡ1Θ-ΜΡΝ
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας για το Κυνηγετικό έτος 2020-2021.
29-07-2020 09:21:16    29-07-2020 09:21:16      1921
6ΟΑΗΟΡ1Θ-6ΝΑ
Έγκριση μελέτης «Καλλιέργεια Δασικού Φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου»
28-07-2020 14:07:25    28-07-2020 14:07:25      1804
6ΦΠ3ΟΡ1Θ-5Ρ9
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
28-07-2020 12:39:18    28-07-2020 12:39:18      1879
Ω1ΕΒΟΡ1Θ-ΡΣΙ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
28-07-2020 12:05:08    28-07-2020 12:05:08      1703
ΨΠΡ6ΟΡ1Θ-ΟΜΛ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
28-07-2020 11:55:42    28-07-2020 11:55:42      1864
ΨΞΕΜΟΡ1Θ-ΒΤΥ
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Περάματος για το Κυνηγετικό έτος 2020-2021.
28-07-2020 10:30:25    28-07-2020 10:30:25      1911