Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΒΦ9ΟΡ1Θ-ΡΥ2
Έγκριση του σχεδίου: Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ.Σ. Καστελλίου Π.Ε.Ηρακλείου.
02-06-2020 07:40:45    02-06-2020 07:40:45      1208
6ΨΠΞΟΡ1Θ-ΧΕΔ
Έγκριση του σχεδίου:«Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ.Σ. Ηρακλείου σε περιοχές Π.Ε.Ηρακλείου
02-06-2020 07:37:57    02-06-2020 07:37:57      1206
6Β9ΚΟΡ1Θ-5ΕΗ
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ.Σ. Μοιρών Π.Ε .Ηρακλείου»
02-06-2020 07:33:29    02-06-2020 07:33:29      1205
6ΕΖ0ΟΡ1Θ-ΓΜΓ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
26-05-2020 13:02:50    26-05-2020 13:02:50      1046
Ω7ΙΜΟΡ1Θ-ΔΝ3
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
25-05-2020 08:35:18    25-05-2020 08:35:18      1149
Ω37ΓΟΡ1Θ-Κ6Ξ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
20-05-2020 12:37:06    20-05-2020 12:37:06      1077
ΩΒ5ΖΟΡ1Θ-ΣΡΖ
Χαρακτηρισμός ως Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών (Protected Natural Formations) εδαφικών επιφανειών - θέσεων Μικρο-Αποθέματος του είδους Horstrissea dolinicola, συνολικού εμβαδού 38.076,31 τ.μ., που βρίσκονται στη τοποθεσία «Πετραδολάκια» όρους Ίδη – Ψηλορείτη, Δήμου Ανωγείων, Π.Ε. Ρεθύμνου Κρήτης
19-05-2020 08:34:18    19-05-2020 08:34:18      945
60Α9ΟΡ1Θ-5ΧΗ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
18-05-2020 07:33:41    18-05-2020 07:33:41      947
6Ι7ΞΟΡ1Θ-ΦΓΖ
Έγκριση μελέτης «Συντήρηση-Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου για το έτος 2020»
14-05-2020 10:22:01    14-05-2020 10:22:01      1103
ΨΩΓΗΟΡ1Θ-ΟΞΘ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
13-05-2020 15:12:46    13-05-2020 15:12:46      1015