Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNICOAST

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ " ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 " ΜΕ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή του οδηγού ορθού πρακτικών-πρόγραμμα REVERSE/INTERREG IV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REVERSE/INTERREG IVC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -REVERSE-

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΛΠ8ΟΡ1Θ-ΚΛ9
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΟΤΟΜΗΣ
18-09-2019 10:43:05    18-09-2019 10:37:43      8801/2019
6ΤΠΜΟΡ1Θ-Σ51
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
17-09-2019 12:35:25    17-09-2019 12:35:25      9690
ΩΘΡ7ΟΡ1Θ-ΟΜΤ
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 7/2019
17-09-2019 10:41:04    17-09-2019 10:41:04      9233
9ΨΠ5ΟΡ1Θ-900
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
16-09-2019 13:47:41    16-09-2019 13:47:41      9618
6ΧΦ3ΟΡ1Θ-Δ5Ψ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
16-09-2019 12:14:07    16-09-2019 12:14:07      8300/2019
9Ξ0ΖΟΡ1Θ-8ΧΙ
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών: “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
13-09-2019 14:14:27    13-09-2019 14:14:27      9500
ΩΤΙ4ΟΡ1Θ-Ο5Τ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ 17/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΕΑ ΧΑΝΙΩΝ
12-09-2019 14:51:58    12-09-2019 14:51:58      9503
6ΟΘΑΟΡ1Θ-ΘΩ7
Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»
12-09-2019 14:20:01    12-09-2019 14:20:01      9508
ΨΦΕ6ΟΡ1Θ-ΥΥΟ
Διαβίβαση Απόφασης 15/2019 Τ.Ε.Ε.Α ΧΑΝΙΩΝ
12-09-2019 12:31:17    09-08-2019 11:49:27      8216
91ΦΙΟΡ1Θ-ΡΞΡ
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού των εργασιών «Ανάθεση επιμέρους επειγουσών υποστηρικτικών εργασιών για την υλοποίηση της δράσης «εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τους στην Π.Ε. Χανίων
09-09-2019 14:59:35    09-09-2019 14:59:35      9322