Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση-ανανέωση προγράμματος eCM-Προκοστολογηση (πρόγραμμα:JUNICOAST)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η Δνση Δασών Χανίων ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παραγωγή ενημερωτικής δίπτυχης κάρτας, στα πλαίσια του προγράμματος :"REVERSE:Περιφερειακές Ανταλλαγές και Χάραξη Πολιτικής για την Προστασία και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας στην Ευρώπη (Interreg IVC)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η Δνση Δασών Χανίων προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος “«REVERSE - Interreg IVC.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
66ΦΩΟΡ1Θ-ΙΒΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-09-2020 14:00:19    18-09-2020 14:00:19      4044
9ΛΕ9ΟΡ1Θ-ΙΧΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-09-2020 13:44:36    18-09-2020 13:44:36      501
ΩΓ6ΖΟΡ1Θ-ΖΨΤ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-09-2020 13:16:42    18-09-2020 13:16:42      12549/2019
9ΠΦΞΟΡ1Θ-1ΚΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-09-2020 13:00:13    18-09-2020 13:00:13      3277
6ΨΟΠΟΡ1Θ-ΑΚΓ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-09-2020 12:36:34    18-09-2020 12:36:34      5277
ΩΝΗΝΟΡ1Θ-Ω3Υ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-09-2020 12:16:11    18-09-2020 12:16:11      4736
ΩΒΜΦΟΡ1Θ-ΩΙ5
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
18-09-2020 09:36:15    18-09-2020 09:36:15      8493
6ΞΞΚΟΡ1Θ-ΜΣΥ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΚΛΑΔΟΤΟΜΗΣ
18-09-2020 09:34:21    18-09-2020 09:34:21      7377
Ψ9ΓΝΟΡ1Θ-Θ5Ι
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
18-09-2020 09:30:46    18-09-2020 09:30:46      8814
ΩΨΦΞΟΡ1Θ-Υ9Ζ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
18-09-2020 09:26:36    18-09-2020 09:26:36      7713