Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Χανίων σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως:  Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ».

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 13.926,35€ χωρίς ΦΠΑ και 17.268,67€ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, στις 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 56,15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ» Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» .

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
66ΦΩΟΡ1Θ-ΙΒΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-09-2020 14:00:19    18-09-2020 14:00:19      4044
9ΛΕ9ΟΡ1Θ-ΙΧΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-09-2020 13:44:36    18-09-2020 13:44:36      501
ΩΓ6ΖΟΡ1Θ-ΖΨΤ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-09-2020 13:16:42    18-09-2020 13:16:42      12549/2019
9ΠΦΞΟΡ1Θ-1ΚΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-09-2020 13:00:13    18-09-2020 13:00:13      3277
6ΨΟΠΟΡ1Θ-ΑΚΓ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-09-2020 12:36:34    18-09-2020 12:36:34      5277
ΩΝΗΝΟΡ1Θ-Ω3Υ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-09-2020 12:16:11    18-09-2020 12:16:11      4736
ΩΒΜΦΟΡ1Θ-ΩΙ5
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
18-09-2020 09:36:15    18-09-2020 09:36:15      8493
6ΞΞΚΟΡ1Θ-ΜΣΥ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΚΛΑΔΟΤΟΜΗΣ
18-09-2020 09:34:21    18-09-2020 09:34:21      7377
Ψ9ΓΝΟΡ1Θ-Θ5Ι
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
18-09-2020 09:30:46    18-09-2020 09:30:46      8814
ΩΨΦΞΟΡ1Θ-Υ9Ζ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
18-09-2020 09:26:36    18-09-2020 09:26:36      7713