Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: --------
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Απόφαση ανάρτησης Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Ανακοίνωση Ανάρτησης  Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ε73ΟΡ1Θ-ΨΨ1
Έγκριση Υλοτομίας του Λουκάκη Εμμανουήλ στη θέση Λενικά του οικισμού Πρινέ του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
24-02-2021 09:30:28    24-02-2021 09:30:28      1559
ΨΤ7ΑΟΡ1Θ-ΞΙΧ
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Νικολιδάκη Κωνσταντίνου στη θέση Καμάρα του οικισμού Πετροχώρι του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
23-02-2021 12:27:34    23-02-2021 12:27:34      1008
Ψ7ΓΨΟΡ1Θ-ΤΔΗ
΄Εγκριση Υλοτομίας του Κουτάντου Χαράλαμπου στη θέση Κεφαλοβρυσίδι του οικισμού Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
23-02-2021 12:13:39    23-02-2021 12:13:39      1304
ΨΥ6ΠΟΡ1Θ-ΨΒΟ
Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
12-02-2021 13:35:33    12-02-2021 13:35:33      1181
645ΦΟΡ1Θ-ΚΨ2
Απαγόρευση Υλοτομίας του Γιαννουσάκη Γεωργίου στη θέση Πάνω-Καμινάκια του οικισμού Μαργαρίτες του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
12-02-2021 11:01:48    12-02-2021 11:01:48      1177
ΩΤΥ5ΟΡ1Θ-ΔΒ0
Έγκριση Υλοτομίας του Δρυγιαννάκη Κωνσταντίνου στη θέση Κεφαλάκια του οικισμού Μέρωνα του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
12-02-2021 10:54:58    12-02-2021 10:54:58      367
ΩΝΣΡΟΡ1Θ-Μ0Ν
Έγκριση Κλαδονομής της Σκουλουφιανάκης Αργυρώς στη θέση Κάτω Αμπέλια του οικισμού Αποστόλων του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
10-02-2021 15:04:16    10-02-2021 15:04:16      1006
ΨΨΦ5ΟΡ1Θ-7Ο7
Έγκριση Κλαδονομής του Παπαδογιωργάκη Στεφάνου στη θέση Δραγατοκαλύβα του οικισμού Παντάνασσας του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
10-02-2021 14:56:23    10-02-2021 14:56:23      1007
946ΚΟΡ1Θ-ΔΓ7
ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
09-02-2021 13:52:46    09-02-2021 13:52:46      1022
ΨΟΟΗΟΡ1Θ-ΖΣΑ
Έγκριση Υλοτομίας του Σοφουλάκη -Λιανδρή Στυλιανή στη θέση Χαλικιά -Επάνω Λάκκος του οικισμού Πρινές του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
09-02-2021 12:49:59    09-02-2021 12:49:59      1005