Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΒΔΛΟΡ1Θ-538
ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.493,56 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣΩΠΑΤΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Ν. 998/79
13-08-2019 09:54:12    13-08-2019 09:54:12      2771
6Κ7ΠΟΡ1Θ-0Ξ4
ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
12-08-2019 13:27:09    12-08-2019 13:27:09      3542
ΩΒΥΡΟΡ1Θ-ΝΚΦ
Ανάθεση προμήθειας καυσίμων
07-08-2019 12:44:00    07-08-2019 12:44:00      3489
6ΥΡ7ΟΡ1Θ-Ο95
Αναγνώριση της ιδιότητας ιδιωτικού φύλακα θήρας του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιεράπετρας.
06-08-2019 14:02:06    06-08-2019 14:02:06      2639
6ΤΕΕΟΡ1Θ-ΣΗ9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 119,39 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
06-08-2019 12:29:50    06-08-2019 12:29:50      3206
ΨΧΞ6ΟΡ1Θ-1ΟΘ
Συγκρότηση επιτροπών κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020
06-08-2019 12:11:51    06-08-2019 12:11:51      3457
Ω9ΤΝΟΡ1Θ-ΜΜ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.442,87 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΕΡΤΙΔΙΑ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
06-08-2019 11:05:01    25-07-2019 14:58:21      3207
Ψ984ΟΡ1Θ-ΘΘΝ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 152,79 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
06-08-2019 10:34:18    06-08-2019 10:34:18      3345
Ω2ΜΞΟΡ1Θ-32Μ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.185,85 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΜΠΑΝΟΧΑΡΑΚΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
06-08-2019 09:48:25    06-08-2019 09:48:25      3346
6ΜΤΨΟΡ1Θ-ΑΧ9
Ανάθεση επιμέρους επειγουσών υποστηρικτικών εργασιών για την υλοποίηση της δράσης «εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τους» στην ΠΕ Λασιθίου.
06-08-2019 09:27:37    06-08-2019 09:27:37      3436