Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης:

Κουδουμάς Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου 

 

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
66ΨΚΟΡ1Θ-ΔΝΔ
Κατανομή προσωπικού και ανάθεση καθηκόντων προσωπικού της Δνσης Δασών Λασιθίου.
22-09-2020 09:49:06    22-09-2020 09:49:06      3034
625ΡΟΡ1Θ-4ΒΕ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΄΄ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ΄΄ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
22-09-2020 09:07:32    22-09-2020 09:07:32      2885
990ΤΟΡ1Θ-ΣΨΥ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 13.041,33 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΕΡΤΥΔΙΑ" ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
21-09-2020 09:44:26    03-09-2020 14:05:05      2692
6ΜΙΑΟΡ1Θ-ΨΞΝ
Συγκρότηση διμελών Επιτροπών οικονομικού-διαχειριστικού ελέγχου των Κυνηγετικών Συλλόγων Νομού Λασιθίου.
04-09-2020 11:41:17    04-09-2020 11:41:17      2777
6ΕΤ3ΟΡ1Θ-ΡΒΤ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
01-09-2020 09:00:29    01-09-2020 09:00:29      2748
ΩΚΩ5ΟΡ1Θ-418
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΙΩΝ
24-08-2020 12:22:37    24-08-2020 12:22:37      2642
ΨΒ48ΟΡ1Θ-Ι63
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας ενός (1) πεύκου, που βρίσκεται στην θέση «Αμπελολάκκοι» Κεντρί, περιφέρειας Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αιτήματος της Στεφανίδου Ουρανία
21-08-2020 09:46:36    21-08-2020 09:46:36      2395/19-8-2020
ΩΗΨ1ΟΡ1Θ-ΚΣΜ
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας- κλάδευσης σπασμένων κλώνων ενός πρίνου, αλλά και του εναπομείναντα όρθιου που βρίσκεται στην θέση «Μαθοκοτσανά», Τοπικής Κοινότητας Χριστού, περιφέρειας Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αιτήματος του Καραλάκη Εμμανουήλ
21-08-2020 09:43:21    21-08-2020 09:43:21      2397/19-8-2020
6ΠΣΕΟΡ1Θ-ΖΝΨ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
17-08-2020 11:35:59    17-08-2020 11:35:59      2522
65Ρ3ΟΡ1Θ-44Π
Συγκρότηση επιτροπών κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών
17-08-2020 08:40:55    17-08-2020 08:40:55      2511