Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΤΝ3ΟΡ1Θ-9ΙΥ
η υπ' αριθ. 49/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
13-11-2019 12:37:58    13-11-2019 12:37:58      5054
7Χ7ΦΟΡ1Θ-ΓΕΨ
η υπ' αριθ. 51/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
12-11-2019 14:58:27    12-11-2019 14:58:27      5055
65Ξ6ΟΡ1Θ-ΠΗ2
η υπ' αριθ. 48/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
12-11-2019 14:08:27    12-11-2019 14:08:27      5061
6ΟΗΦΟΡ1Θ-9ΛΚ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ- ΕΠΑΝΩ ΠΛΑΤΥΒΟΛΟ-ΑΧΛΑΔΑ> ΤΚ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
08-11-2019 11:24:41    08-11-2019 11:24:41      4946
ΨΓΧΙΟΡ1Θ-ΣΝΚ
η υπ' αριθ. 47/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
07-11-2019 13:26:00    07-11-2019 13:26:00      4954
ΩΟΞ9ΟΡ1Θ-ΠΩΦ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΚΑΚΟ ΠΛΑΪ >> ΤΚ ΒΡΟΥΧΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΡΜΑΛΙΝΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τ.Μ. 4.011,03
07-11-2019 09:19:50    07-11-2019 09:19:50      4576
Ω1ΡΜΟΡ1Θ-0ΩΤ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΚΑΚΟ ΠΛΑΪ >> ΤΚ ΒΡΟΥΧΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΡΜΑΛΙΝΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τ.Μ. 5.329,36
07-11-2019 09:16:25    07-11-2019 09:16:25      4575
ΨΟ0ΖΟΡ1Θ-Π84
η υπ' αριθ. 45/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
06-11-2019 19:11:11    06-11-2019 18:44:04      4952
ΨΔ6ΔΟΡ1Θ-ΖΥΡ
η υπ' αριθ. 44/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
06-11-2019 18:59:05    06-11-2019 18:59:05      4951
ΩΖΣΔΟΡ1Θ-Δ6Κ
η υπ' αριθ. 46/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
06-11-2019 18:29:36    06-11-2019 18:29:36      4953