Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 02-05-2019

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος Στυλιανού Περράκη υπέρ του χωριού Καστελλίου Λασιθίου 

Ανακοίνωση 02-05-2019

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Ανακοίνωση 30-04-2017

3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.

Ανακοίνωση 30-04-2019

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των ζώων και πτηνών που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 25-04-2019

Απολογισμός και Ισολογισμός του Κληρ/τος "Στυλ. Εμμ. Αναστασάκη" έτους 2018

Ανακοίνωση 25-04-2019

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Ανακοίνωση 22-04-2019

"Έναρξη και ασφαλής λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς" Σύσκεψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Ανακοίνωση 22-04-2019

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2019 για το Πτωχοκομείο Ηρακλείου