Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 01-11-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 6/12/2012 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Ανακοίνωση 01-11-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 6/12/2012 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Ανακοίνωση 22-10-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 4-6/12/2012 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Ανακοίνωση 17-10-2012

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών HOMER

Ανακοίνωση 16-10-2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή του οδηγού ορθού πρακτικών-πρόγραμμα REVERSE/INTERREG IV

Ανακοίνωση 15-10-2012

Ανάρτηση διευκρίνισης Προκήρυξης Συμβούλου HOMER

Ανακοίνωση 04-10-2012

Διακήρυξη Διεθνή Ανοκτού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο Mediterranean Decision Support System for Marine Safety με το ακρωνύμιο MEDESS-4MS. Tο πλήρες κείμενο μπορείτε να το βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ανακοίνωση 01-10-2012

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικά πρόσωπα) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου HOMER.

Ανακοίνωση 18-09-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Ανακοίνωση 17-09-2012

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη δημοσιοποίησης - σε πειραματικό στάδιο - των υφιστάμενων αδειών υδροληψίας στην Περιφέρεια Κρήτης, τις οποίες διαθέτει στο αρχείο της. Οι, προς το παρόν, δημοσιοποιούμενες υδροληψίες αφορούν το χρονικό διάστημα 2006-2012 και μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για την αναφορά τους είναι η ύπαρξη των γεωγραφικών συντεταγμένων των θέσεών τους στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87.