Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 30-04-2019

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των ζώων και πτηνών που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 25-04-2019

Απολογισμός και Ισολογισμός του Κληρ/τος "Στυλ. Εμμ. Αναστασάκη" έτους 2018

Ανακοίνωση 25-04-2019

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Ανακοίνωση 22-04-2019

"Έναρξη και ασφαλής λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς" Σύσκεψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Ανακοίνωση 22-04-2019

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2019 για το Πτωχοκομείο Ηρακλείου

Ανακοίνωση 22-04-2019

Ανάρτηση Ισολογισμού- Απολογισμού- ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ- Έτους 2018

Ανακοίνωση 22-04-2019

Τροποποίηση του προϋπολογισμού των ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Α & Μ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ έτους 2019

Ανακοίνωση19-04-2019

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».