Ανακοίνωση 30-04-2020

                                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Με την αριθμ. πρωτ.: 577/ 4-2-2020 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) στην «Εταιρεία ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε. SUPER MARKET», για παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, όπως ισχύουν, καθώς σύμφωνα με την αριθμ. 113/15-3-2020 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης και το αρ.πρωτ.:Γ/ΕΞ/534-1/24-3-2020 έγγραφο του εν λόγω Τμήματος, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας οι απόψεις του ως άνω φορέα, «Εταιρεία ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε. SUPER MARKET», που εδρεύει στους Αρμένους Ρεθύμνου, βρέθηκε ανοικτό την Κυριακή 15-3-2020, ενώ κατά τη διάρκεια του σχετικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά διαθέτοντας προς πώληση κάθε είδους προϊόντα.