Ανακοίνωση 27-08-2018

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Παρ, 07/09/2018 - 15:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ/νση Δασών Λασιθίου

Ενδιαφέρεται για την προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων,  [ΚΥΑ 84675/23-03-2018, ΦΕΚ 1510/Β’] και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή, για τα παρακάτω περιγραφόμενα εργαλεία και μηχανήματα. Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν 4412/2016), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 6 του ιδίου Νόμου.

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

α/α

Περιγραφή Είδους

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)

1

Τσάπα με στειλιάρι

ΤΕΜ

6

 

 

2

Τσουγκράνα με στειλιάρι

ΤΕΜ

6

 

 

3

Χειροπρίονα 240 mm, (κατασκευής Ιαπωνίας)

ΤΕΜ

10

 

 

4

Ψαλίδα για κοπή σκληρού ξύλου με ανταλλάξιμο μαχαίρι και σιαγόνα, βραχίονες από αλουμίνιο  και διάμετρο κοπής ως 5 εκ.

(Ευρωπαϊκής ή Ιαπωνικής κατασκευής)

TEX

6

 

 

5

Κλαδευτικό αλυσοπρίονο (Ευρωπαϊκής ή Ιαπωνικής κατασκευής)

ΤΕΜ

3

 

 

6

Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο (Ευρωπαϊκής ή Ιαπωνικής κατασκευής)

ΤΕΜ

2

 

 

7

Αλυσίδες αλυσοπρίονου

ΤΕΜ

27

 

 

8

Λάδι για δίχρονο κινητήρα

ΛΙΤΡΑ

30

 

 

9

Λιπαντικό λάδι για αλυσίδα αλυσοπρίονου

ΛΙΤΡΑ

100

 

 

 

                                                                                                                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ I

 

 

                                                                                                                                                        ΦΠΑ (24%)

 

 

                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Κλαδευτικό αλυσοπρίονο: Καινούργιο, αμεταχείριστο, ικανό για  χρήση  σε πάρκα και  δάση, ειδικά σχεδιασμένο για εργασία στο δέντρο. Να είναι βενζινοκίνητο με δίχρονο κινητήρα, με καύσιμο βενζίνης και λάδι μίξης ,με κυβισμό τουλάχιστον 25   κυβικά  εκατοστά   και ιπποδύναμη τουλάχιστον 1,3 ΗΡ. Το καθαρό βάρος σώματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 Kg, (χωρίς την λάμα και την αλυσίδα ) και το μήκος κοπής θα πρέπει είναι τουλάχιστον 25 cm. Η στάθμη θορύβου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 115 db. Θα πρέπει να διαθέτει φρένο αλυσίδας για πρόσθετη ασφάλεια κατά τον χειρισμό του αλυσοπρίονου, καθώς θα ενεργοποιείται μέσω του μπροστινού προφυλακτήρα χεριών .

2. Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο: Καινούριο,  αμεταχείριστο, για καλλιέργεια και περιποίηση δένδρων, με ελαφριά κεφαλή μικρών διαστάσεων, με παξιμάδι ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, με συνολικό μήκος αναπτύγματος 390 cm, με μήκος κοπής 30 cm και με βάρος περίπου 7 kgr. Να είναι βενζινοκίνητο με κινητήρα δίχρονο που να λειτουργεί με μείγμα βενζίνης-λαδιού, κυβισμού τουλάχιστον 30 cm3 και ιπποδύναμη τουλάχιστον 1,4 ΗΡ.

Τα παραπάνω μηχανήματα να συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους

Γ. ΟΡΟΙ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  1. Οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν τον πίνακα προσφοράς, αναγράφοντας το κόστος κάθε είδους χωριστά, με την τιμή να δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο χωρίς Φ.Π.Α.
  2. Το συνολικό  ποσό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τις 4.500 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  3. Προμηθευτής θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα υποβάλλει τη χαμηλότερη συνολικά προσφορά, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29/8/2018 και ώρα 11:00 π.μ. με τους παρακάτω τρόπους: α) είτε σε κλειστό φάκελλο, στα γραφεία της Δνσης Δασών Λασιθίου, επί της οδού Ρ. Καπετανάκη 8 στον Άγιο Νικόλαο, β) είτε με αποστολή fax στο 28410 82489, γ) είτε με αποστολή e-mail στο e.koudoumas@apdkritis.gov.gr (υπεύθυνος για την προμήθεια Κουδουμάς Εμμ. δασολόγος της Δνσης Δασών Λασιθίου)
  5. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία δεν θα ληφθούν υπόψην.
  6. Η παράδοση της προμήθειας, από τον προμηθευτή  θα γίνει στα γραφεία της Δνσης Δασών Λασιθίου, εντός τριών (3) ημερών από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, με δική του ευθύνη όσον αφορά την καλή ποιότητα και λειτουργία των μηχανημάτων.
  7. Η εξόφληση θα γίνει από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου [ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, ΜΕΤΡΟ 2, ΔΡΑΣΗ 2 «προμήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού των εργατών- εργατριών», Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης 170890/1508/27-06-2018, ΑΔΑ 65ΧΛ4653Π8-8ΒΔ].
  8. Η προμήθεια βαρύνεται με κρατήσεις: α) 0,06% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 €, χωρίς Φ.Π.Α.

 β) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για τα συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 €, χωρίς τον Φ.Π.Α. γ) 4% φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 Ν 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/2013). Τα παραπάνω ποσά θα παρακρατηθούν από το Πράσινο Ταμείο.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον προμηθευτή.

  1. Κατά την υποβολή του τιμολογίου θα υποβληθούν, προς επιτάχυνση της διαδικασίας εξόφλησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά, που θα διαβιβαστούν από την Δ/νση Δασών Λασιθίου στο Πράσινο Ταμείο: α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, γ) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, δ) ΑΜΕ ή ΑΜΚΑ, ε) φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας και στ) αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
  2.  Στοιχεία τιμολογίου: Επωνυμία: Πράσινο Ταμείο, ΝΠΔΔ, Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 241, Αθήνα, ΑΦΜ: 099338405, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: www.apdkritis.gov.gr