Ανακοίνωση 25-06-2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
1. Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).
2. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς κ.λ.π) από τα γραφεία της Δνσης Δασών Χανίων, οδός Χρυσοπηγή, 1ος όροφος Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821084215, FAX επικοινωνίας 2821092287, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πιπεράκη Αρετή.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, στις 09-07-
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 του Π.Δ. 146/88 β. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ γ. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ), εφόσον ανήκουν στην Α΄ή Β’ τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81 δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα (πρώην) Νομαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας ή χωματουργικά που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους ε. Προερχόμενοι από κράτος-μέλος της Ένωσης, ή κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος στ. Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και ζ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2019. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή

Το ανώτερο έχει αναρτηθεί και στο διαδικτυακό ισότοπο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" με ΑΔΑ ΩΒΤΓΟΡ1Θ-044