Ανακοίνωση 24-07-2019

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη σύμβασης υλοποίησης της πράξης : "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης (ΣΔΛΑΠ Κρήτης) " με αντικείμενο την υποστήριξη της Διεύθυνσης Υδάτων Α. Δ. Κρήτης για την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης - ΣΔΛΑΠ (ΦΕΚ 4666/τ.β’/29-12-2017).

Η  πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5029380 (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτης) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης - Κ.Α. 2018ΕΠ00210024 της ΣΑΕΠ 0021.

Ως υπεύθυνοι της πράξης έχουν οριστεί, η κα Αγγελική Μαρτίνου, αναπλ. προϊσταμένη της Δ/νσης Υδάτων (τηλ. 2813404136,  e-mail a.martinou@apdkritis.gov.gr), και η κα Ιωάννα Μάρη, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. 2813404168,  e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη : κα Κατερίνα Σπυριδάκη – προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού Α.Δ. Κρήτης (τηλ. 2810278417,  e-mail a.spiridaki@apdkritis.gov.gr).