Ανακοίνωση 24-04-2020

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 1906 - Μήνας αναφοράς Μάρτιος 2020.