Ανακοίνωση 23-02-2021

Δημοσιοποιύνται από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  οι Προσωρινοί  Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» των σχετικών εκδοθεισών προσκλήσεων για τα υπομέτρα 8.3 και 8.4 του Μέτρου 8 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στους οποίους παρουσιάζονται οι παραδεκτές και μη παραδεκτές αιτήσεις.

Οι παραδεκτές αιτήσεις έχουν καταταγεί με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ενώ για τις μη παραδεκτές αιτήσεις στο αντίστοιχο πεδίο της «συνολικής βαθμολογίας» εμφανίζεται η ένδειξη μηδέν (0) ή η ένδειξη παύλα (-).