Ανακοίνωση 20-03-2019

Σκοπός της συγκεκριμένης σύμβασης  είναι να προταθεί ένα σχέδιο για την υλοποίηση της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης για την αξιοποίηση τριών υφάλμυρων πηγών της ανατολικής Κρήτης, ονομαστικά Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρα, κατόπιν εκπόνησης συγκριτικής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης όλων των υφιστάμενων προτάσεων και μελετών για αξιοποίησή τους.

Η  πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5028094 (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτης) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης - Κ.Α. 2018ΕΠ00210008 της ΣΑΕΠ 002/1.

Ως υπεύθυνοι της πράξης έχουν οριστεί η κα Μαρτίνου Αγγελική, προϊσταμένη της Δ/νσης Υδάτων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404136,  e-mail a.martinou@apdkritis.gov.gr), και η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168,  e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη : Πετράκης Κων/νος – υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Α.Δ. Κρήτης (τηλ. Επικοινωνίας 2810529243,  e-mail k.petrakis@apdkritis.gov.gr).