Ανακοίνωση 19-11-2018

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2009 & 2014, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της Β΄ & Γ΄,  Β΄  και Γ΄ δόσης για 23 δικαιούχους και αποστάλθηκαν οι  με αριθμ. 201806100572, 201806100573 και 2018061005574 παρτίδες πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε