Ανακοίνωση 18-06-2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 112 'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ΄ΕΤΟΥΣ 2014

 Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους υποψηφίους του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 έτους 2014, που είχαν υποβάλλει ένσταση κατά των αντίστοιχων αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ότι αποστάλθηκαν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων από τις γνωμοδοτικές επιτροπές του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση των αποφάσεων έγκρισης θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή αντιγράφων των πρακτικών των γνωμοδοτικών επιτροπών από τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων.