Ανακοίνωση 17-07-2019

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2009 & 2014, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της Β΄,  Β΄ & Γ΄  και  Γ΄ δόσης για 40 δικαιούχους και αποστάλθηκαν οι  με αριθμ.: 201906100439, 201906100440  και 201906100441 παρτίδες πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε