Ανακοίνωση 16-01-2020

Στις 28.01.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 πμ, στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στο

Ηράκλειο, Στ. Σπανάκη 2α και Λ. Ικάρου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 71 307, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση, ενώπιον του Συμβουλίου Κοινωφελών

Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, από την οποία θα προκύψει η σειρά προτεραιότητας διορισμού των εκτελεστών διαθηκών,

εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών για το έτος 2020.