Ανακοίνωση 15-04-2013

Στο ΦΕΚ 964/Β/19-4-2013 δημοσιεύτηκε η αριθμ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/15-4-2013 Κ.Υ.Α. για την εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, των ειδικών εντύπων τω ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές του θέματος. Η ισχύς των παραπάνω είναι η 19η Ιουλίου 2013.
Εξειδίκευση διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης