Ανακοίνωση 14-01-2020

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Παρ, 14/02/2020 - 23:00

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών", κατά τις διατάξεις του Ν4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Για λεπτομέρειες βλέπε συνημμένα Τεύχη Δημοπράτησης.

Προσοχή, για το τεύχος: "Περίληψη Διακήρυξης" επισυνάπτεται επιπλέον ορθή επανάληψη.