Ανακοίνωση 07-09-2011

Από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνεται η ματαίωση του αποτελεσμάτων του διαγωνισμού «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του αναπληρωτή Διευθυντή της Άσκησης» στο πρόγραμμα «POSEIDON» και η επανάληψή του με την τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 7 της υπό χρονολογίας 1ης Αυγούστου 2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.