Ανακοίνωση 07-03-2018

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2997/5-3-2018 έγγραφό της η Δ/νση Δ/σης της ΑΠΔ Κρήτης σας ενημερώνει αναφορικά με την άρση αντίρρησης της Ελλάδας για την προσχώρηση της Αλβανίας στη Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (apostille, Χάγη 5 Οκτωβρίου 1961), η οποία έχει άμεση ισχύ από 26.02.2018 (ημέρα κατάθεσης).