Ανακοίνωση 03-06-2014

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 22746/3-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΝ-92Ν) και την απόφαση της 15-9-1977 που υπογράφτηκε στην Αθήνα και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 28-1-2014 Ν.4231/2014 (Φ.Ε.Κ. 19 Α'), ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΓΗΣ για τις χώρες:

ΑΥΣΤΡΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ

για τα ακόλουθα έγγραφα των Δήμων - Ληξιαρχείων:
Πιστοποιητικό Γέννησης
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Άδεια Γάμου κλπ.