Ανακοίνωση 02-04-2019

Ο κύριος στόχος της κατάρτισης του Σχεδίου αντιμετώπισης Ξηρασίας-Λειψυδρίας είναι, αφού καταδειχθούν τα φαινόμενα ξηρασίας-λειψυδρίας στην περιφέρεια Κρήτης, να σχεδιαστεί ο κατάλληλος επιχειρησιακός μηχανισμός και να προταθεί τελικά η εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Σχεδίου μέσω της έκδοσης κανονιστικής απόφασης από τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η  πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5023649 (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτης) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης - Κ.Α. 2018ΕΠ00210006 της ΣΑΕΠ 002/1.

Ως υπεύθυνοι της πράξης έχουν οριστεί η κα Μαρτίνου Αγγελική, προϊσταμένη της Δ/νσης Υδάτων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404136,  e-mail a.martinou@apdkritis.gov.gr), και η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168,  e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη : Πετράκης Κων/νος – υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Α.Δ. Κρήτης (τηλ. Επικοινωνίας 2810529243,  e-mail k.petrakis@apdkritis.gov.gr).