Ανακοίνωση 01-02-2019

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2009 & 2014, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της Β΄ & Γ΄  δόσης για 18 δικαιούχους και  αποστάλθηκαν οι  με αριθμ. 201906100069  και 201906100070 παρτίδες πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε