ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Περιγραφή Αρχείου: 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ: στοιχείων που αφορούν ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν. 998/1979